નંબર ટ્રેડ નામ સમયગાળો ફી
1 HEALTH SENETARY INSPECTOR (S.I) 1 વર્ષ 25000
2 FIREMAN 6 મહિના 20000
3 SURVEYOR 2 વર્ષ 20000 પ્રતિ વર્ષ
4 BASIC COSMETOLOGY 1 વર્ષ

13000

નોંધ :- સ્કોલરશીપ - SC,ST,OBC તેમજ EWS ના વિદ્યાર્થીઓને સરકારશ્રીના  નિયમો અનુસાર મળવાપાત્ર રહેશે.